Folkhögskolans Veteranförening

STADGAR FÖR FOLKHÖGSKOLANS VETERANFÖRENING

Beslutade vid årsmötet den 21 maj 2013.

 

§ 1 Namn

Föreningens namn är Folkhögskolans veteranförening.

Föreningens organisationsnummer är 802457-7853.

 

§ 2 Syfte

Föreningens syfte är

  • att följa och främja utvecklingen inom folkhögskolevärlden,
  • att vara ett forum för social kontakt och trevnad genom att ordna möten, seminarier och resor,
  • att informera genom medlemsblad och aktiv hemsida,
  • att ställa medlemmarnas erfarenheter till  förfögande och göra våra röster hörda i  debatten.

§ 3 Medlemskap

Föreningen står öppen för den som verkat inom folkhögskolan som anställd eller förtroendevald och som erlagt gällande årsavgift.

 

§ 4 Årsmöte

Årsmöte hålles vartannat år senast under maj månad. Medlemmarna kallas senast en månad före årsmötet. Medlemmar kan väcka motioner som ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Rösträtt får inte utövas via fullmakt.

Årsmötet

  • behandlar styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning,
  • avgör frågan om ansvarsfrihet,
  • beslutar om medlemsavgiftens storlek,
  • behandlar de närmaste årens verksamhet inklusive inkomna motioner,
  • väljer för två år ordförande, styrelse, två revisorer med en ersättare samt valberedning.

§ 5 Styrelse

Föreningen leds av en styrelse om fem personer och två ersättare. Styrelsen utser inom sig  vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassaförvaltare var för sig eller av styrelsen i sin helhet. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande.

 

§ 6 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring fattas av ordinarie årsmöte med minst 2/3-dels majoritet av antalet närvarande medlemmar. Då beslutas även när ändringen ska träda i kraft.

 

§ 7 Upplösning/Sammanslagning

Beslut om upplösning eller sammanslagning med annan förening beslutas av två årsmöten varav minst ett ordinarie. Då beslutas också hur man ska använda tillgångarna. Besluten ska fattas av minst 2/3-dels majoritet av antalet närvarande medlemmar.