Folkhögskolans Veteranförening

Veteranföreningens årsmöte 6 maj 2021 via Zoom

Handlingar inför årsmötet:

Kallelse

Dagordning

Årsmöteshandlingar (innehåller verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och valberedningens förslag)

Bokslut i jämförelse med budget

Verksamhetsplan 2021-2022

Budget 2021-2022

 

Protokoll fört vid årsmöte i Folkhögskolans Veteranförening digitalt via Zoom den 6 maj 2021

Närvarande:  Birgitta Reimer, Stellan Boozon, Hans Ålund, Björn Grip, Tore Mellberg, Lena Skördeman, Kent Jonelind, Rikard Lilljeqvist, Signild Håkansson, Ulla Wiberg, Britt-Marie Danestig, Maj Keidser, Bo Löwkrantz, Ingemar Nordieng, Elisabeth Strömfelt, Eva Önnesjö, Jan Hultman

Årsmötets öppnande

Björn Grip öppnade föreningens första digitala årsmöte.

 

2.  Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet

Hans Ålund valdes till mötesordförande, Signild Håkansson till sekreterare och Ulla      Wiberg till justerare.

 

3.  Upprättande av röstlängd

Röstlängd upprättades och fastställdes till 17 personer.

 

4.  Prövning av mötets behöriga utlysande

Mötet fann årsmötet behörigen utlyst.

 

5.  Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

 

6.  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019–20

Verksamhetsberättelsen föredrogs och i samband därmed uppmärksammades särskilt frågor kring medlemsrekrytering och medlemsvård. Det påpekades att RIO och OFI inte är arbetsgivarorganisationer utan ska

benämnas intresseorganisationer. Med denna justering lades verksamhetsberättelsen därefter till handlingarna.

 

7.  Styrelsens ekonomiska berättelse

Den ekonomiska berättelsen presenterades av Kent Jonelind. Frågor ställdes varför bidraget (35 000 kr i förskott) för den kommande boken redovisas som intäkt, varvid Kent förklarade att kontantprincipen tillämpas i föreningens bokföring. Berättelsen lades sedan till handlingarna.

 

8.  Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen presenterades. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen och beslöt att årets resultat ska föras i nya räkning.

 

9.  Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden.

 

10. Fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat 250 kr per år.

 

11. Behandling av motioner och förslag

Inga motioner hade inkommit från medlemmarna.

Björn Grip presenterade ett förslag till aktivitet som styrelsen ställt sig bakom. Förslaget syftar till att stimulera medlemmarnas engagemang och innebär att en tävling utlyses om bästa folkhögskoleberättelse eller appell. Tanken är att en jury ska utse ett antal bidrag som publiceras anonymt på hemsidan, där medlemmarna kan rösta på bästa text. Årsmötet beslutade i enlighet med Björns förslag.

 

12. Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen föredrogs. I diskussionen som följde betonades vikten av att återuppta det regionala arbetet, som gått på sparlåga under pandemin. Man bör också kunna pröva andra former, digitala möten eller kombination av digitala och fysiska möten. Den film som togs fram till förra årets digitala Folkhögskoleforum bör kunna användas i andra sammanhang. Det informerades om Facebookgruppen Låt oss berätta om folkhögskolan. Samarbete med de olika intresseorganisationerna för strategisk opinionsbildning framhölls. Med dessa medskick till styrelsen lades verksamhetsplanen med godkännande till handlingarna.

Förslag till budget presenterades av Kent Jonelind och lades därefter med godkännande till handlingarna.

 

13. Val av ordförande för två̊ år

Björn Grip omvaldes som ordförande för två år.

 

14. Val av styrelse: fyra ledamöter, två suppleanter för två år

Lena Skördeman, Kent Jonelind, Rikard Lilljeqvist och Signild Håkansson omvaldes. Till suppleanter valdes Birgitta Reimer och Judith Skörsemo, båda omval.

 

15. Val av två revisorer för två år samt en ersättare till dessa

Till revisorer valdes Hans Ålund, tidigare ersättare, och Bo Löwkrantz, nyval, och som ersättare valdes Ingemar Nordieng, tidigare ordinarie.

 

16. Val av valberedning

Till valberedning utsågs Stellan Boozon (sammankallande), Jan Hultman och Birgitta Nesterud.

 

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

 

18. Årsmötets avslutande

Efter att ha önskat den nya styrelsen Lycka till, avslutade Hans Ålund årsmötet.

 

Vid protokollet                                                                                 Justeras

 

Signild Håkansson                                                                            Ulla Wiberg