Folkhögskolans Veteranförening

Protokoll fört vid årsmöte i Folkhögskolans Veteranförening på Liljeholmens folkhögskola den 23 maj 2019

Närvarande: Judith Skörsemo, Birgitta Reimer, Jörgen Håkansson, Marianne Marcusdotter, Margret Kihlén, Stellan Boozon, Hans Ålund, Björn Grip, Tore Mellberg, Lena Skördeman, Kent Jonelind, Rikard Lilljeqvist, Signild Håkansson, Ulla Wiberg, Gunder Forss

 

1.  Årsmötets öppnande

Björn Grip öppnade årsmötet.

2.  Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet

Hans Ålund valdes till mötesordförande, Signild Håkansson till sekreterare och Ulla      Wiberg till justerare.

 3.  Upprättande av röstlängd

Röstlängd upprättades och fastställdes till 15 personer.

 4.  Prövning av mötets behöriga utlysande

Mötet fann årsmötet behörigen utlyst.

 5.  Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

 6.  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017-2018

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Stellan Boozon, som särskilt uppmärksammade medlemsfrågan, medlemsbladet och de regionala träffarnas betydelse. Folkhögskoleforum visade sig vara en bra plattform för att sprida kunskap om föreningen. Förbundet Folkhögskollärarna har blivit en viktig samarbetspartner.

Ordförande lyfte också behovet av nya medlemmar och frågan om hur vi bygger vår organisation. Kommunikationen är viktig och medlemsbladet uppskattat. Den regionala verksamheten är nyckeln.

Verksamhetsberättelsen lades därefter till handlingarna.

7. Styrelsens ekonomiska berättelse

Den ekonomiska berättelsen presenterades av Kent Jonelind och lades sedan till handlingarna.

8.  Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen presenterades. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen och beslöt att årets resultat ska föras i nya räkning.

9.  Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden.

10. Fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat 250 kr per år.

11. Behandling av inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit.

12. Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen föredrogs av Björn Grip. Stellan Boozon pläderade för medverkan i någon form på Folkhögskoleforum också kommande år. Styrelsen fick i uppdrag att utforma budget.

13. Val av ordförande för två år

Björn Grip omvaldes som ordförande för två år.

14. Val av styrelse: fyra ledamöter, två suppleanter för två år

Lena Skördeman, Kent Jonelind och Rikard Lilljeqvist omvaldes. Signild Håkansson valdes som ny ledamot. Till suppleanter valdes Birgitta Reimer och Judith Skörsemo.

15. Val av två revisorer för två år samt en ersättare till dessa 

Till revisorer valdes Ingemar Nordieng och Paul Reichberg och som ersättare valdes Hans Ålund.

16. Val av valberedning

Till valberedning utsågs Håkan Söderlund och Stellan Boozon (sammankallande). Årsmötet gav också sammankallande i uppdrag att knyta ytterligare en person till valberedningen, gärna en kvinna.

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

18. Årsmötets avslutande

Efter att ha önskat den nya styrelsen Lycka till, avslutade Hans Ålund årsmötet. I samband härmed avtackades avgående styrelseledamöter samt mötespresidiet.

 

Vid protokollet                                                                        Justeras

Signild Håkansson                                                                   Ulla Wiberg