Folkhögskolans Veteranförening

Rapport från våra styrelsemöten
Björn Grip

 

2020-01-28

Vi träffades några timmar, en decimerad skara – Kent Jonelind, Lena Skördeman, Signild Håkansson och undertecknad, hos Gerhard Holmgren på RIO. Övriga i styrelsen hade laga och anmälda förfall.

Gerhard inledde med en intressant men bekymrad rapport om aktualiteter i folkhögskolevärlden. Dels handlar det om regionbidraget, vars interkommunalitet inte längre går att upprätthålla. De tre stora regionerna är inte beredda att betala utomlänsdeltagare. Därmed blir det problem att upprätthålla detta. Allt fler röster argumenterar för att staten tar över detta ekonomiska ansvar, men dit är det långt och det är tveksamt om det nånsin blir så. Skulle så bli fallet blir det också sannolikt en maktförskjutning till central nivå, vilket kan bli problematiskt, inte minst eftersom det ideologiskt håller på att bli mer av politisk klåfingrighet när det gäller riktlinjerna för utgivande av statsbidrag till folkhögskolor.

Rapporterna från våra regioner visar fortfarande på att det är svårt att få till stånd aktiviteter, bortsett från distrikt Västra Götaland (7). Där finns regelbundna och förhållandevis välbesökta träffar. Vi fortsätter att försöka få fram kontaktpersoner där det saknas sådana och även att på andra sätt stimulera träffar av olika slag.

Vi beslöt att vi tidigt ska ta kontakt för att vara med på kommande nationella Folkhögskoleforum, även om vi inte var lika entusiastiska när det gäller Forum 2019 i jämförelse med det som genomfördes 2018. Vi ska också försöka att erbjuda och ta ansvar för ett seminarium, vilket vi framgångsrikt gjorde debutåret 2018.

Kent redovisade att ekonomin är under kontroll och att vi vid årsskiftet var 121 medlemmar, varav 60 hittills betalt för år 2020. Vi konstaterar att värvning av nya medlemmar är en helt avgörande uppgift för föreningens existens.

Vi hade också en diskussion om vi ska ta initiativ till Nya Folkhögskoleminnen alternativt Folkhögskoleminnen del IV. Stewe Claeson har tillfrågats om han kan vara redaktör för en sådan publikation, vilket han tackat ja till. Fler bör ingå i en redaktionskommitté och det finns också andra frågor, bland annat finansiering av tryckning, som vi behöver reda ut innan vi beslutar att ta initiativet till en ny minnesskrift.

Vi hade sedan dagen efter, den 29 januari 2020, ett spännande seminarium på Skeppsholmens folkhögskola som Signild tillsammans med Bo Löwcrantz var ansvariga för. Mer om detta kommer att synas på hemsidan och förmodligen även i tidskriften.

 

2019-10-28

Styrelsen träffades för sitt andra höstsammanträde hos Gerhard Holmgren på RIO, Magnus Ladulåsgatan, Stockholm Södra. Vi hade detta sammanträde så pass tidigt för att kunna ha det i anslutning till höstens stora begivenhet för folkhögskolefolk, nämligen Folkhögskoleforum som ordnades för andra
året av Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) och Förbundet Folkhögskollärarna. Bakom FSO står RIO, Fhf och OFI.
Vi hade förra gången bestämt att vi skulle vara representerade med en utställning om vår verksamhet. Kent hade förtjänstfullt förberett detta och styrelsen godkände upplägget. Vi skapade för övrigt en hel del kontakter genom vår närvaro och värvade faktiskt medlemmar på plats. Bland annat värvades Tidskriftens redaktör Staffan Myrbäck liksom Erik Tengbergs son, som ju har en tung roll på Folkbildningsrådet. Mer om Folkhögskoleforum skrivs det om på annan plats i tidningen och på hemsidan.
Det andra stora ärendet på dagordningen var överläggningar med våra redaktörer. Per-Ola Jansson, den färskaste av våra redaktörer fick presentera sig och berätta om vad han vill. Såväl hans naturvetenskapliga lärarprofession som hans litteraturintresse kommer säkert att sätta avtryck. Vi konstaterade med Tore Mellberg, ansvarig för hemsidan, att denna digitala sida fått en helt annan aktualitet. Här finns också utförligare material som inte får plats i tidningen samt ett arkiv som är värdefullt för dokumentationen av vår verksamhet. Slutligen konstaterade vi att facebooksidan behöver en aktiv redaktör som kan komplettera Tores arbete med digitala media. När det gäller själva Folkhögskoleveteranen noterade vi att den fortsätter att utvecklas och vi fick vittnesmål om att den är uppskattad. Urban Lundin aviserade en del nya uppslag som ytterligare kan öka läsvärdheten.
Regionrapporterna var något mer uppmuntrande denna gång. Bland annat berättade Signild att hon, tillsammans med Bo Löwcrantz, regional kontaktperson i Stockholmsdistriktet, är i full gång med att planera ett seminarium kring demokratifrågor på Skeppsholmens folkhögskola. Skolan är vidtalad och ställer upp med gratis lokaler förutsatt att skolans personal involveras i seminariet. Signilds entusiasm och idéer lovar gott!
Slutligen beslöt vi att sondera möjligheterna till en veteranresa till Danmark, närmare bestämt Testrups Højskole. Björn Grip och Tore Mellberg fick i uppdrag att tillsammans med någon företrädare för Västra Götalandsdistriktet fortsätta planeringen.

 

2019-02-14

Vi träffades sista gången före årsmötet i vår nuvarande styrelse på Lärarnas Hus, i Stockholm. Detta har blivit vår hemvist, tack vare Förbundet Folkhögskollärarnas välvilliga medverkan. Närvarande var alla utom Jörgen och Rikard.

Nomineringar inför årsmötet: Stellan Boozon meddelade att han inte avser att låta sig nomineras för ytterligare en period. Enligt honom gäller detta även Jörgen Håkansson som anser att han varit med tillräckligt. Det är därför angeläget att fundera på nomineringar och meddela valberedarna,  Kerstin Mustel och Håkan Söderlund, detta.

Utöver detta pratade vi mycket om förberedelserna inför årsmötet, som kommer att gå av stapeln på Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa, den 22-23 maj, från lunch till lunch. Det blir seminarium med den i folkhögskolevärlden välkände professorn, Martin Kylhammar. Temat blir hans nya bok Verner och Kate, den 22 maj, vilket lovar att bli intressant. Boken kommer också att försäljas och därmed konkurrera med våra egna publikationer, till facilt pris och med signering.

Utöver detta hann vi med att utvärdera Folkhögskoleforum, där vår förening medverkade med ett eget seminarium och med en väl synlig utställning. Forumet blev en succé och även våra insatser var vi mycket nöjda med. Det blir ett nytt forum i år, närmare bestämt den 29 oktober.

Vidare pratade vi mycket om vår medlemssituation. Efter några år med fler betalande medlemmar ser situationen inför 2019 dyster ut. Drygt 80 har betalat in avgiften, mot 144 förra året. Vi tror dock att ett skäl till minskningen kan vara att så många numera får vårt medlemsblad digitalt och därmed inte lika påtagligt blir påminda om medlemsavgiften.

De regionala aktiviteterna är inte många om man bortser från Västra Götaland, som har en stabil och regelbunden verksamhet. Dock finns det just nu aktiviteter på gång i Hjälmare-Östgötadistriktet, och man försöker också i Småland och Skåne.

Som sagt, det finns saker att ta itu med som folkhögskoleveteran!

 

2018-10-31

 • Vi förberedde folkhögskoleforum som inträffade dagen efter styrelsemötet på Lärarnas Hus. Själva folkhögskoleforumet liksom vårt seminarium Folkhögskolan i demokratins tjänst under 150 år – vad händer nu? Såväl själva forumet som vårt seminarium får betraktas som mycket framgångsrika. Vi hade ca 50 personer vid två tillfällen på vårt seminarium, där såväl Kerstin Mustel som Lena Hjelm-Wallén och Magnus Dahlstedt gjorde kloka inlägg. Kent väckte förslag om att vi skulle ha en utställning i samband med seminariet, vilket också blev beslutet. Vi hade många besökare och också köpare av våra Folkhögskoleminnen.
 • Medlemsantalet och ekonomin Vi noterade att vi hade 141 medlemmar, varav 134 betalat avgiften. Vi har tullat på vår buffert och måste fundera på hur vi ska spara och/eller expandera. Medlemsavgiften är vår överlägset största inkomstkälla. Bland annat Gösta Vestlund har föreslagit att vi borde leta pengar hos olika stiftelser, men ännu har ingen nappat på att systematiskt undersöka detta.
 • Regionala rapporter: Hjälmar-Östgöta-distriktet kommer att genomföra en träff på Nyköpings folkhögskola den 31 januari. Sydsverige har försökt att få till stånd en träff på Jämshögs folkhögskola, men det har varit svårt att få till en tid med rektorn där. Sonderingar sker även med Bräkne-Hoby fhs. I Småland har Hans Ålund fått en kompis som kontaktperson, Britt Bergström. I övrigt är det just nu tyst.
 • Samarbetet med Förbundet folkhögskollärarna: Stellan gjorde en kort och koncis rapport av ett viktigt samarbete, fr a genom Förbundets styrelseledamot Jan Hultman, Liljeholmens folkhögskola. Vi har också de senaste gångerna haft våra styrelsemöten på Lärarnas Hus, tack vare Ingela Zetterberg
 • Årsmötet är fastställt till den 22-23 maj 2019 och förläggs till just till Liljeholmens folkhögskola. Det blir även ett visst jubileumsfirande. Initiativtagarna Marianne Marcusdotter och Margret Kihlén är särskilt inbjudna. Just nu diskuterar vi upplägget av årsmötet i övrigt.
 • Våra media: Vår tidning, som i allt större utsträckning skickas ut digitalt, röner stor uppskattning. Gösta Vestlund har värvats som återkommande skribent vilket vi är glada och tacksamma för. Hemsidan, www.vetfolk.dinstudio.se, har tagit ett kvalitativt språng. Fler teman kommer att samlas på hemsidan. Vi söker också någon som kan ta ansvar för vår facebooksida, och vädjar till våra aktiva medlemmar att tipsa om lämpliga personer eller själva anmäla sig. Tveka inte!
 • Resplaner: Vi gör ett nytt försök att ordna en resa till Tanzania framför allt för att besöka ett antal folkhögskolor. Det kommer även att bli besök i någon av de stora nationalparkerna. Resan kommer att bli av 14 dagar i anslutning till höstlovet. Ebbe Andersson och Rikard Liljeqvist vet mera.
 • Ebbe och Stewe Claesson sonderar också möjligheten att göra en studieresa till Danmark i anledning av att den Danska Folkhögskolan fyller 175 år.
 • Nästa styrelsemöte äger rum den 14 februari.

 

2018-09-13

Denna gång huserade vi i Lärarnas Hus på Stora Essingen i Stockholm. Birgitta Nesterud och Rikard Liljeqvist hade lämnat återbud. I gengäld deltog valberedningens ordförande Kerstin Mustel. Lokalerna ordnades med välvillig hjälp av Ingela Zetterberg, ordförande i ”samrådsorganisationen” inom SL. Fackförbundet Folkhögskollärarna, tidigare SFHL, kommer sannolikt att på nästa kongress besluta om detta vilket vi noterade med förvåning och bestörtning. Nåväl det är inte det jag ska berätta om här, går att läsa i ”Tidskriften”, för de som fortfarande är medlemmar i vårt fack.

Vårt styrelsemöte behandlade framför allt:

 • Samarbetet med Fackförbundet Folkhögskollärarna (än så länge). Vi konstaterade att vi haft god nytta av detta när vi nu ska genomföra Demokratiseminariet vid Folkhögskoleforum den 1/11 (mer om detta längre ned). Vi ser att vi borde kunna samarbeta kring eventuella studieresor, framför allt till folkhögskolor i andra nordiska länder. Även med hjälp att bevaka och rekrytera nya medlemmar i vår seniororganisation bland fackligt aktiva kamrater såg vi att samarbetet kan vara värdefullt.
 • Regionala rapporter. Vi noterade att det inte är alldeles lätt att få igång regional verksamhet. I princip är det västra Götalandsregionen som har en stabil verksamhet. Vi ger dock inte upp försöken att få igång verksamhet på andra håll. Det finns en del medlemmar som i medlemsnekätem förklarat sig intresserade av att ta ansvar för detta.
 • Demokratiseminariet den 1 november på Lärarnas Hus. Stellan rapporterade från förberedelserna. Seminariet vars hela namn är Folkhögskolan i demokratins tjänst under 150 år – Vad händer nu? Seminariet genomförs två gånger, en gång på förmiddagen en gång på eftermiddagen. Kerstin Mustel inleder med att ge historien, därefter blir det panelsamtal mellan Kerstin, Lena Hjelm-Wallén, förutvarande utbildnings- med mera minister, samt Magnus Dahlstedt, demokrati- och ungdomsforskare vid Linköpings Universitet. Stellan blir samtalsledare och det blir utrymme för publikinlägg. Vad som bekymrar oss är deltagaravgiften, 800 spänn. Vi har sonderat möjligheterna till seniorrabatt, men fick svaret att priset är lågt satt och i första hand riktar sig till aktiva lärare! (Morr).
 • Digitala media. Vi diskuterade hemsida och facebooksidor och konstaterade att hemsidan fungerar. Däremot är det svårt att få fart på facebooksidorna. Kent Jonelind åtog sig att prata med Tore Mellberg, redaktör och redigerare, och erbjuda sig att hjälpa till framför allt med facebooksidorna.
 • Nästa styrelsemöte beslöt vi genomföra dagen före demokratiseminariet, d v s den 31 oktober.

 

2018-05-31

Plats: I Folkbildningsrådets lokaler på Rosenlundsgatan 50 (för sista gången innan flytten)

Vi hade vårens sista sammanträde den 31/5, tyvärr fick Birgitta Nesterud, vår eminenta sekreterare, förhinder i sista stund. Alla övriga var dock närvarande och Lena Skördeman, alltid plikttrogen, tog på sig sekreterarskapet.

Bland ärendena var det bland annat vår utskickade Medlemsenkät som tilldrog sig vårt intresse. Jörgen presenterade resultatet. Tyvärr var svarsfrekvensen begränsad och det får betraktas som att det handlade om att den närmaste kretsen svarat. Icke förty fanns det intressanta synpunkter. Folkhögskoleveteranen får mycket beröm men även kritiska kommentarer. Överraskande många anser att det är OK att få tidningen digitalt.

Våra digitala media tycker medlemmarna är ett viktigt inslag, men man påpekar också vikten av att den hålls ajour. Hemsidan, www.vetfolk.dinstudio.se bedöms vara det viktigaste komplementet till tidningen.

De regionala träffarna är uppskattade av de som besöker dessa. De kan med fördel kombineras med olika teman eller seminarier om man vill vara så ambitiös. Annars är det intressant nog att besöka folkhögskolor i distriktet/regionen. Samarrangemang med Förbundet Folkhögskollärarna och nu aktiva lärare har varit uppskattat när det förekommit.

De regionala rapporterna var som vanligt en blandad kompott. Det är framför allt Västra Götaland som har en stabil verksamhet.

Ekonomi och medlemsrapporten som Kent som vanligt presenterade överskådligt visade att vi har ett visst överskott när det gäller ekonomin, men att det är oerhört centralt att medlemmarna betalar sin årsavgift. 60 personer hade betalat sedan vi sågs i januari, vilket gett ett tillskott på 15 000 kr. Antalet betalande medlemmar är för närvarande 130, att jämföra med 2017, då vi hade 135 betalande medlemmar och 2016, då antalet betalande var nere i 122.

 

2018-01-24

Hej!

Styrelsen hade sammanträde den 24 januari på Folkhögskolans Hus, där vi gratis fick disponera lokal. Bland det viktigaste som vi kunde notera till protokollet var:

 • Vi har fått nya regionala kontaktpersoner
  I Stockholm: Bo Löwcrantz och Stefan Bietkowski som ersätter Anita Jonsson, numera mycket på Gotland.
  I Skåne: Göran Göransson, fortfarande aktiv på Österlens folkhögskola, som ersätter Lotten Martins.

 • Att få aktiva regionföreningar är en nyckel för föreningens fortbestånd och kraft som opinionsbildare i en tid då det är viktigare än någonsin att stå upp för folkhögskolans kärnvärden som demokrati och solidaritet.

 • Den beslutade Tanzaniaresan börjar att konkretiseras. Planen är att en två veckors studieresa ska genomföras i början av oktober 2018. Kostnad: ca 20 tkr inklusive vaccineringar och flyg. Anmälan senast den 10 april till Rickard Lilljeqvist eller Ebbe Andersson. Dessa kan man också vända sig till för ytterligare upplysningar. (Jag förutsätter att det kommer att skrivas mera om detta såväl på hemsidan som i Veteranen).

 • Ekonomi och medlemssituation: Vi har en ganska snäv ekonomi, där portot för Veteranen blir en allt drygare kostnad. Portot höjs till 9 kr inom en snar framtid. De som kan tänka sig att få tidningen enbart digitalt ombedes vänligast meddela kassör, Kent, eller redaktör Urban detta. Relativt många, ca hälften, av den totala medlemskadern på 160 medlemmar, har hittills betalt medlemsavgift för 2018. Bra om vi kan hjälpas åt att påminna kamraterna att det är dags att betala och att vi är mycket beroende av inkommande medlemsavgifter, numera á 250 kr.

 • Medlemsenkät: Jörgen, Stellan och Kent fick i uppdrag att förbereda en medlemsenkät kring vad medlemmarna förväntar sig och önskar av föreningen.

 • Dagen före styrelsemötet, 23 januari, hade vi ett givande seminarium på Skepssholmens folkhögskola. Rubriken var Folkhögskolans internationella arbete. Clara Hyldgaard-Nankler och Ebbe Andersson inledde. Clara kommer för övrigt ut med en bok i ämnet inom en snar framtid. Vidare hade vi ett erfarenhetsutbyte mellan Veteraner och aktiva lärare på Skeppsholmen, bland annat kring (den skenbara) motsättningen mellan fritt och frivilligt och behörighetsgivande intyg för antagning till universitet och högskolor. Dagens höjdpunkt menade många!

 • Arrangörer var Den regionala Stockholmsföreningen och Styrelsen för vår veteranförening i samarbete med Rektor Eva Torstensson på Skeppsholmens folkhögskola, som dessutom stod för ett välkomnande värdskap som inkluderade gratis kaffe och kraftigt subventionerad men mycket välsmakande lunch.

 • Dagen dessförinnan, den 22 januari, hade jag som ordförande, ett avslutande möte med Gruppen för planering och samordning av Folkhögskolans 150-årsfirande. (Möjligen har någon sett vårt tårtfirande i ett utskick som jag vidarebefordrade). Det kommer också ett protokoll så småningom som inkluderar kalendarium över detta firande runt om i Sverige. Veteranföreningen bidrar med att anordna ett seminarium under Folkhögskoleforum på Lärarnas hus i Stockholm den 1/11. Rubriken är "Folkhögskolans roll som demokratibärare i 150 år - Hur bär vi demokratin i framtiden?" Jag tar gärna emot tips på inledare och/eller samtalsdeltagare.

 • Vi överväger också att låta gruppen - bestående av företrädare för OFI, RIO, Folkhögskoleforskning, F-programmet, Önnestad som äldsta skola samt Veteranföreningen - fortsätta att träffas med viss regelbundenhet för att uppmärksamma, bevaka och vid behov gemensamt agera i Folkhögskolans frågor gentemot myndigheter och andra organisationer.

 • Se detta som en rapport, som jag ska försöka serva med efter våra styrelsemöten. Bra om vi kan försöka informera varandra, och särskilt då ge underlag för våra redaktörer. Jag bifogar också vårt eget kalendarium, som jag också hoppas kommer in på vår hemsida!

 

Björn Grip

ordförande Veteranföreningen

Kalendarium

Vestlunddagarna 2020 som skulle äga rum
2020-03-19 - - 2020-03-20 på Sigtuna folkhögskola skjuts upp till senare tillfälle pga smittorisk.